Dân xót xa nhìn cây sưa 100 tỉ đồng chết dần mà không được bán