Dân tái định cư Thủ Thiêm: Phong cách tiếp dân của Quận 2 thiếu tôn trọng dân!