Bắc Trà My - Quảng Nam:

Dân phải tìm cách sống chung với động đất(?!)