Dân Nhơn Lý, Bình Định: Phản ứng vì FLC rào đường, chắn lối