Dân hiến 48.000 m2 đất xây dựng xã nông thôn mới

Hệ thống giao thông của xã Hưng Tân được bê tông hoá và rộng từ 5 – 8 m. Ảnh: Hồng Sơn
Hệ thống giao thông của xã Hưng Tân được bê tông hoá và rộng từ 5 – 8 m. Ảnh: Hồng Sơn
Hệ thống giao thông của xã Hưng Tân được bê tông hoá và rộng từ 5 – 8 m. Ảnh: Hồng Sơn
Lên top