Đại học Đà Nẵng sẽ quản lý Đại học Quảng Nam vào năm 2023

Đại học Đà Nẵng sẽ quản lý Đại học Quảng Nam vào năm 2023. Ảnh: Thanh Chung
Đại học Đà Nẵng sẽ quản lý Đại học Quảng Nam vào năm 2023. Ảnh: Thanh Chung
Đại học Đà Nẵng sẽ quản lý Đại học Quảng Nam vào năm 2023. Ảnh: Thanh Chung
Lên top