Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

VỤ “GIA ĐÌNH PHÓ CHỦ TỊCH PHƯỜNG XÂY NHÀ “4 TẤM” KHÔNG PHÉP”:

Đã tháo dỡ “1 tấm”