Đà Nẵng yêu cầu nhà thép gây ô nhiễm ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất