Đà Nẵng xây dựng bộ tiêu chí “thành phố đáng sống” cho người dân và du khách