Đà Nẵng xác định 15 người tiếp xúc gần nam bệnh nhân số 68 người Mỹ

Đà Nẵng xác định 15 người tiếp xúc gần nam bệnh nhân người Mỹ
Đà Nẵng xác định 15 người tiếp xúc gần nam bệnh nhân người Mỹ
Đà Nẵng xác định 15 người tiếp xúc gần nam bệnh nhân người Mỹ
Lên top