Đà Nẵng “treo” 100 triệu đồng thi thiết kế công trình vượt sông Hàn