Đà Nẵng sẽ xử phạt người vi phạm phòng chống COVID-19 qua không ảnh

Trong 2 ngày bay thử nghiệm việc giám sát phòng chống dịch bằng flaycam, Đà Nẵng chỉ nhắc nhở người vi phạm. Ảnh: QHC
Trong 2 ngày bay thử nghiệm việc giám sát phòng chống dịch bằng flaycam, Đà Nẵng chỉ nhắc nhở người vi phạm. Ảnh: QHC
Trong 2 ngày bay thử nghiệm việc giám sát phòng chống dịch bằng flaycam, Đà Nẵng chỉ nhắc nhở người vi phạm. Ảnh: QHC
Lên top