Đà Nẵng: Người nhà vây bệnh viện, “tố” bác sĩ tắc trách