Đà Nẵng nghiêm cấm việc “tranh thủ” biếu quà lãnh đạo dịp Tết

Đà Nẵng nghiêm cấm việc “tranh thủ” biếu quà lãnh đạo dịp Tết
Đà Nẵng nghiêm cấm việc “tranh thủ” biếu quà lãnh đạo dịp Tết