Đà Nẵng hoãn nhiều cuộc họp, hội nghị quan trọng

Trung tâm hành chính Đà Nẵng.
Trung tâm hành chính Đà Nẵng.