Đà Nẵng đặt 6 nhà thùng container hỗ trợ các chốt phòng dịch COVID-19

Đà Nẵng đặt 6 nhà thùng container hỗ trợ các chốt phòng dịch COVID-19
Đà Nẵng đặt 6 nhà thùng container hỗ trợ các chốt phòng dịch COVID-19
Đà Nẵng đặt 6 nhà thùng container hỗ trợ các chốt phòng dịch COVID-19
Lên top