Đà Nẵng: Bóng hồng viết đơn xin tự nguyện nhập ngũ