Đà Nẵng: 14 khách sạn chưa nghiệm thu nhưng đã đưa vào sử dụng