Đà Nẵng: 10 tỷ đồng lắp đặt hệ thống tự động quan trắc môi trường nước