Cưỡng chế thu hồi đất GPMB thực hiện dự án Quảng trường và Tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế