Cửa Phật không phải là nơi "cầu được ước thấy"

Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa