Cử tri Đà Nẵng truy vấn Hội đồng nhân dân các vấn đề về ô nhiễm

Ô nhiễm môi trường từ âu thuyền đến bãi biễn, bãi rác đang bủa vây Đà Nẵng
Ô nhiễm môi trường từ âu thuyền đến bãi biễn, bãi rác đang bủa vây Đà Nẵng