Đồng Tháp:

Cụ già bị cướp 25 lượng vàng… đòi đi ăn xin tiếp