Công ty vận tải mua máy, tự kiểm tra nồng độ cồn tài xế

Công ty tự bỏ tiền mua máy để kiểm tra nồng độ cồn nhân viên.
Công ty tự bỏ tiền mua máy để kiểm tra nồng độ cồn nhân viên.
Công ty tự bỏ tiền mua máy để kiểm tra nồng độ cồn nhân viên.
Lên top