Công ty CP Giấy An Hòa - đơn vị điển hình về xử lý môi trường tại Việt Nam

Hồ điều hòa của nhà máy hiện nay có thể sử dụng để nuôi cá và tưới tiêu.
Hồ điều hòa của nhà máy hiện nay có thể sử dụng để nuôi cá và tưới tiêu.