Công sở ngày đầu năm: Người dân thưa thớt đến làm việc

Bộ phận một cửa tại UBND phường Yên Hòa.
Bộ phận một cửa tại UBND phường Yên Hòa.