Công nhân trắng đêm thảm mặt cầu Mai Dịch - Nam Thăng Long

Công nhân trắng đêm thảm mặt cầu Mai Dịch - Nam Thăng Long.
Công nhân trắng đêm thảm mặt cầu Mai Dịch - Nam Thăng Long.
Công nhân trắng đêm thảm mặt cầu Mai Dịch - Nam Thăng Long.
Lên top