Công nhân thay thế trụ đỡ cho hàng cây phong lá đỏ dưới trời nắng gắt