Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng: Liên hoan múa hát về mái trường