Công điện khẩn về áp thấp nhiệt đới gần bờ đang tiến về miền Trung