Công bố Lãnh sự danh dự Ru-ma-ni tại TPHCM

Buổi trao Thư Chấp Thuận và Bổ Nhiệm tại Cục Lãnh Sự.
Buổi trao Thư Chấp Thuận và Bổ Nhiệm tại Cục Lãnh Sự.