Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Công an không được can thiệp vào việc xử lý vi phạm của thân nhân, bạn bè