Có thêm 50 nhà vệ sinh thông minh phục vụ người Hà Nội