Có phải ông Nguyễn Thanh Hóa bị bắt, biệt thự mới bị tháo dỡ phần xây sai phép?

Công nhân đang tháo dỡ phần sai phạm.
Công nhân đang tháo dỡ phần sai phạm.
Công nhân đang tháo dỡ phần sai phạm.