Có học sinh F0, TP.Hà Giang tạm dừng mọi hoạt động dạy học

TP Hà Giang cho học sinh nghỉ học do có ca nhiễm trong cộng đồng.
TP Hà Giang cho học sinh nghỉ học do có ca nhiễm trong cộng đồng.
TP Hà Giang cho học sinh nghỉ học do có ca nhiễm trong cộng đồng.
Lên top