Chuyên gia văn hóa lý giải tục phóng sinh chim "tháng cô hồn"