Chuyển đổi số và 98 triệu hồ sơ y tế: Bài toán khó

GS Phan Dương Hiệu. Ảnh: NVCC
GS Phan Dương Hiệu. Ảnh: NVCC
GS Phan Dương Hiệu. Ảnh: NVCC
Lên top