Chung cư chưa hoàn thành hệ thống PCCC, di dời khẩn cấp 79 hộ dân