Chùm ảnh: Những thiệt hại đầu tiên do ảnh hưởng của bão Tembin

Bão Tembin đã gây ra một số thiệt hại, đến thời điểm này may mắn chưa có ai thiệt mạng.
Bão Tembin đã gây ra một số thiệt hại, đến thời điểm này may mắn chưa có ai thiệt mạng.