GIA LAI:

Chủ tịch huyện cấp phép sai thẩm quyền 146ha đất