Cho xe đi vào làn BRT: Liệu có xung đột giữa các phương tiện?