"Cho - nhận" trẻ: Cứ có giao dịch chuyển tiền là phạm pháp

Một giao địch được thực hiện khi cho nhận trẻ
Một giao địch được thực hiện khi cho nhận trẻ