Chiến tranh trong mắt ai: Gặp lại tác giả “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới”