Chiếc lược chôn với hài cốt khắc tên liệt sĩ chiến đấu ở Khe Sanh năm 1968

Di vật có chiếc lược khắc tên được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ do Đoàn 337 cung cấp.
Di vật có chiếc lược khắc tên được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ do Đoàn 337 cung cấp.
Di vật có chiếc lược khắc tên được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ do Đoàn 337 cung cấp.
Lên top