Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

PHÍA SAU CHUYỆN NHẬN HỖ TRỢ 500.000 ĐỒNG, THÔN THU LẠI 400.000 ĐỒNG TẠI QUẢNG BÌNH:

Chỉ sợ không công bằng