Chi sai 2 tỉ cho văn phòng Bộ VHTTDL: "Tôi cũng muốn nói ra cho thoải mái"

Lên top