Quảng Ngãi:

Cháu gái nguy kịch sau khi gửi tại nhà trẻ tư