Chấn động: Chất thải của Formosa Hà Tĩnh đổ cạnh Khu du lịch Thiên Cầm