Chạm xuân

Người mẫu HN nay trên nền HN xưa.
Người mẫu HN nay trên nền HN xưa.