Chậm trả thẻ căn cước do cạn vật liệu

Người dân làm thẻ căn cước công dân ở Hà Nội.
Người dân làm thẻ căn cước công dân ở Hà Nội.